Home
Contact us

"²æÃgÀÄzÀæ: ±ÀAPÀgÁZÁAiÉÆÃð YõÁÕ£ÀªÉÊgÁUÀå¨sÁUÀåzÀ: | ªÀÄzsÁéZÁAiÉÆÃð ªÀiÁvÀj±Áé «µÀÄÚvÀvÉÆÛ÷éÃ¥ÀzÉñÀPÀ: |" ±ÉõÉÆà gÁªÀiÁ£ÀÄd: ¥ÉÆæÃPÀÛ: ²æêÉʵÀÚªÀªÀÄvÁA§Ä¢ü: || KvÁ£ï » wæªÀÄvÁZÁAiÀiÁð£ï ¥ÀætªÀiÁªÉÆà ¤gÀAvÀgÀªÀiï || AiÀÄÄUÀäªÀiï || YõÁÕ£ÀªÉÊgÁUÀå¨sÁUÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀgÀÄt¸ÀĪÀ ²æÃgÀÄzÁæA±ÀgÁzÀ ²æñÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ, «µÀÄÚvÀvÉÆÛ÷éÃ¥ÀzÉñÀPÀgÁzÀ ªÀÄÄRå¥ÁæuÁvÀäPÀ ªÀiÁvÀj±ÀégÉà DzÀ ²æêÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ, ²æêÉʵÀÚªÀªÀÄvÀªÉA¨ÉÆà ªÀĺÁ¸ÀªÀÄÄzÀægÉAzÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ, ±ÉõÁªÀvÁgÀgÉAzÀÄ "¨sÁUÀðªÀ¸ÀA»vÁ" JA§ÄªÀ UÀæAxÀzÀ°è QÃwðvÀgÁzÀ ²æÃgÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀÄ - CzÉéöÊvÀ, «²µÁÖzÉéöÊvÀ, zÉéöÊvÀUÀ¼ÉA§ÄªÀ wæªÀÄvÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ F ªÀÄƪÀgÀÄ DZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ £À«Ä¸ÀĪɪÀÅ.

Shri  Shankaracharya, Shri Madhwacharya and Shri Ramanujacharya hav been abbreviated, for the sake our new generation of patrouns and members as SAMARA.

SAMARA welfare trust is formed and is working towards converting the word SAMARA ( meaning Conflict/ War ) to SAMARASYA ( meaning harmony, peace and unity ) amongst various sub-sects within the Brahmin Community. To achieve this the Trust has envisioned a few projects.

In the course of our discussion, interaction and mutual understanding with patrons and well-wishers of SAMARA, we humbly wish to recall the messages of our great visionaries Saints and Teachers who taught us different schools of thought on Indian philosophy.

While conveying you the contents of the messages of Jagadguru Shankaracharya, Anandatheertha Madhwacharya and Bhagawan Ramanujacharya, we earnestly desire to build the future generation with a new outlook, blended with contemporary life all over the world.

We will be precise on the contents of profile of Shankara, Madhwa and Ramanuja.

Sri. Shankaracharya

 Adi Shankara of eight century was one of the greatest visionaries that India has produced.

Shankara revived 'Sanatana Dharma' on the basis of Vedas and Upanishads. Sri Shankaracharya also proved that "Advaita" ultimately is a practical thought. This made people to get rid of cruelty, human sacrifice and exploitation which were highly prevalent in those days. Adi Shankara touched all the corners of India and established four spiritual centers to spread the message. His interaction with down-trodden in Kasi gave the message that all are equal in the society. Also he communicated the message "All are eligible to seek Knowledge. Further any person can get Knowledge from others".

Shankara's contribution to the awakening on interpretation of Vedanta helped the society to come out of darkness and seek spiritual grace for welfare of mankind.

Sri Madhwacharya

Sri Madhwacharya established Dwaita Philosophy of Hari Sarvothamavatva - 'Hari is greatest'.

Sri Anandatheertha, an additional prefex to Madhwacharya, defines that 'philosophy has determination of things as they are in themselves'. Experience plays an important role. Nobody can shirk this spiritual responsibility which is an important aspect of Sadhana. He undertook extensive tour of the country twice to spread message of Vedas and Upanishads. He authored several important books which even today are used for the spread the Dwaita message.

According to Anandatheetha Bhagavadpadacharya social service was an important principle in one's life. He quotes in his writings as "Nana janasya shishrrushah Karthavya" which clearly gives the message of social service. He initiated fishermen on the banks of the Arabian Sea to Vishnu Deeksha. His works are undoubtedly a great spiritual empowerment for the welfare of mankind.

Sri. Ramanujacharya

Sri Ramanujacharya built up the Vaishnava thought already in existence.

Ramanuja composed Sri Bhashya. His commentary on Vishnu Sahasranama is unique. His Vedic definition of 'Brahman' is 'Sathya', 'Gyana' and 'Ananda'. He wanted people will get rid of evil, ugliness and ignorance through Vishishtadwaita. Service to the mankind will lead to 'Bliss of Brahman'. He initiated the people from backward class to chant 'Naranayan Manthra'. Ramanuja led the spiritual revolution. The Acharya stood on the rock of Melukote hills and declared that "All human beings, born on this earth, are eligible for meditation, for seeking knowledge and attain Moksha by surrendering before God."

Sri. Ramanujacharya stands as a major and spiritual reformer of this land.